Niedziela,

2018-01-21

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI

Jesteś tu: » Strona startowa » REKRUTACJA » ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie Ustawy Przepisy wprowadzające

ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60) 

oraz ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59).


 

I.         ZASADY OGÓLNE

 

  1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli przeprowadzane jest, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolach.
  2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2011 – 2014 zamieszkałe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.
  3. Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe
  4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i przeprowadzane jest przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora przedszkola, który wyznacza przewodniczącego tej komisji.
  5. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 


II.  KONTYNUACJA EDUKACJI PREDSZKOLNEJ


1. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu, składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

 

2. Rodzice składający deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego, nie biorą udziału  w rekrutacji.

 


III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

1. Dzieci urodzone w 2011 roku (6-latki) zapisywane do przedszkola po raz pierwszy, przyjmowane są na podstawie wypełnionego wniosku bez załączania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.


2. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkolaznajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl. Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu.


3.Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkole (wg preferencji) i składają tylko w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).


 4. Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w jednym przedszkolu najbardziej preferowanym.


 5. Niezłożenie w określonym terminie (tj. od 13 do 28 marca 2017 r.) wypełnionego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.


 6. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.  W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola.  Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie, jako przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.


 7Aby dziecko zostało przyjęte, rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola.

       Niezłożenie dokumentu w określonym terminie(tj. od 13 do 24 kwietnia 2017r.), jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.


 

IV. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

 

1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana w przedszkolu, w którym złożono wniosek kandydata.


2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać o rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


3.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

- sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola publicznego.


5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został on zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych we wniosku i potwierdził wolę przyjęcia miejsca w przedszkolu.


 

V.   KRYTERIA NABORU

 

1.    Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:


Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów w wieku 3 – 4 i 5 lat,  zamieszkałych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle. Dzieci 6 letnie, mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria ustawowe wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie 100 pkt):

1)      Wielodzietność rodziny kandydata - 100 pkt

(rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci)

2)      Niepełnosprawność kandydata - 100 pkt

3)      Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt

4)      Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt

5)      Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt

6)      Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  – 100 pkt

(wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzionąchyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

7)      Objęcie kandydata pieczą zastępczą  – 100 pkt2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1)   Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, samozatrudnieniu, lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym -32 pkt.

2)   Kandydat objęty jest obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego -16 pkt.

3)   Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, w przedszkolu najbardziej preferowanym -8 pkt.

4)   Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny -4 pkt.

5)   Kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór, uczęszczał do przedszkola innego niż przedszkole najbardziej preferowane lub do żłobka na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle -2 pkt.

6)   Rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, uczęszcza do innego przedszkola, żłobka lub szkoły podstawowej, funkcjonujących na tym samym osiedlu, co przedszkole najbardziej preferowane -1 pkt.

 

3. Dokumenty potwierdzające spełnianie ustalonych kryteriów to:

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

- oświadczenie o zatrudnieniu/ nauce obojga rodziców (lub samotnego rodzica).

Dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także składane w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Oświadczenia, o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 


 

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

  1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna, łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie losowanie, przeprowadzone w systemie elektronicznym. 
  2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.
  3. Rodzice dzieci nieprzyjętych, mogą w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.
  4. Do oddziałów integracyjnych w Przedszkolach Nr 8, Nr 11 i Nr 21 dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są poza rekrutacją. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się do dyrektora przedszkola.
  5. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

 

VII.HARMONOGRAM NABORU


Załącznik do Zarządzenia nr 1355/OW/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 lutego 2017r.

                                              

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

w roku szkolnym 2017/2018


LP

PROCEDURA WSTĘPNA

TERMIN

1

Podanie do publicznej wiadomości kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle

do 27 lutego 2017r.

2

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle

do 27  lutego 2017r.

3

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodziców dzieci przyjętych

od 28 lutego 2017r. do 06 marca 2017r.

4

Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego - publikacja oferty przedszkoli

13 marca 2017 r.

 

LP

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMIN POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1

złożenie wniosku (wprowadzenie zgłoszeń przez rodziców) o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 marca 2017 r.

do 28 marca 2017 r.

od 10 maja 2017r.

do 17 maja 2017r.

2

Zakończenie etapu składania wniosków przez rodziców

28 marca 2017 r.

17 maja 2017 r.

3

Wprowadzanie i weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 6 kwietnia 2017r.

od 10 maja 2017 r.do 19 maja 2017r.

4

Publikacja list - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

13 kwietnia 2017r.

26 maja 2017r.

5

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 13 kwietnia 2017r. do 24 kwietnia 2017r.

od 26 maja 2017 r. do 01 czerwca 2017r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 kwietnia 2017r.

05 czerwca 2017 r.

 

LP.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

TERMIN POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMIN POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1

 Możliwość składania przez rodziców/opiekunów prawnych do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

od 28 kwietnia                   do 5 maja 2017 r.

od 05 czerwca                  do 12 czerwca 2017 r.

2

Termin, w którym Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

od 6 maja                     do 12 maja 2017r.

od 13 czerwca                   do 20 czerwca 2017 r.

3

Czas na wniesienie przez rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora placówki (przedszkola) odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

od 12 maja                      do 19 maja 2017r

od 20 czerwca                     do 27 czerwca 2017 r.

4

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Pisemne poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o wyniku odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

od 22 maja                   do 26 maja 2017r.

od 27 czerwca                     do 03 lipca 2017 r.