Niedziela,

2018-01-21

Kryteria naboru do przedszkoli w Gminie Kędzierzyn-Koźle

Jesteś tu: » Strona startowa » REKRUTACJA » Kryteria naboru do przedszkoli w Gminie Kędzierzyn-Koźle

 

Kryteria naboru do przedszkoli na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Rodzaje odpowiedzi

Liczba

punktów

 

 

 

 

 

 

Kryteria podstawowe (ustawowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

100 pkt

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola

Nie

0 pkt

 

 

 

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

Tak

100 pkt

 

 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawności. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo

Nie

0 pkt

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis

 

 

 

 

lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez

 

 

 

 

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

 

rodzica kandydata

 

 

 

 

 

 

 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub

Tak

100 pkt

 

 

orzeczenie  równoważne  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia

 

 

 

 

27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

 

 

 

 

 

 

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.

Nie

0 pkt

 

 

zm.).

 

 

 

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.

 

 

 

 

 

 

 

 

76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub

Tak

100 pkt

 

 

orzeczenie  równoważne  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia

 

 

 

 

27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

 

 

 

 

 

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.

Nie

0 pkt

 

 

zm.).

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.

 

 

 

 

76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub

Tak

100 pkt

 

 

orzeczenie  równoważne  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia

 

 

 

 

27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

 

 

 

 

 

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.

Nie

0 pkt

 

 

zm.).

 

 

 

 

 

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.

 

 

 

 

 

 

 

 

76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację

Tak

100 pkt

 

 

lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz

 

 

 

 

 

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

niewychowaniu  żadnego  dziecka  wspólnie  z

jego

rodzicem.

Nie

0 pkt

 

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.

 

 

 

 

76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z

Tak

100 pkt

 

 

ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

 

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r.

 

 

poz.154  i  866).   Oryginał,  notarialnie  poświadczona

kopia

albo urzędowo

Nie

0 pkt

 

 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis

 

 

 

 

lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica

 

 

 

 

kandydata

 

 

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria dodatkowe (gminne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata albo

 

 

 

Tak

32 pkt

 

rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący

 

 

 

Nie

0 pkt

 

 

 

 

 

 

 


8.

kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

 

 

stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, samo

 

 

 

 

zatrudnieniu, lub pobierają naukę/studiują w systemie

 

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

dziennym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandydat objęty jest obowiązkiem rocznego

 

Tak

16 pkt

9.

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

 

przygotowania przedszkolnego

Nie

0 pkt

 

 

 

 

 

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

 

 

 

 

 

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację

 

Tak

8 pkt

 

 

 

 

10.

przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzony

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola

Nie

0 pkt

 

jest nabór, w przedszkolu najbardziej preferowanym

 

 

 

 

 

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim

 

Tak

4 pkt

11.

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola

Nie

0 pkt

lub wsparciem asystenta rodziny

 

 

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

 

 

 

Kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok, na

 

Tak

2 pkt

 

który prowadzony jest nabór, uczęszczał do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

przedszkola innego niż przedszkole najbardziej

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola

Nie

0 pkt

 

preferowane lub do żłobka na terenie Miasta

 

 

 

 

 

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

Kędzierzyn-Koźle

 

 

 

 

 

 

Rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym na który

 

Tak

1 pkt

 

prowadzony jest nabór, uczęszcza do innego

 

 

 

 

 

 

 

13.

przedszkola, żłobka lub szkoły podstawowej,

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola

Nie

0 pkt

 

funkcjonujących na tym samym osiedlu, co

 

 

 

 

 

 

 

 

przedszkole najbardziej preferowane

 

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt