Niedziela,

2018-07-22

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI POBYTU DZIECKA

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI POBYTU DZIECKA

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 14/2016

Dyrektora Przedszkola nr 8

z dn. 29.08.2016r.

 

REGULAMIN 

ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI POBYTU DZIECKA 

W PRZEDSZKOLU  NR 8 w Kędzierzynie-Koźlu 

 

W celu ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu nr 8 w  

 Kędzierzynie-Koźlu wprowadza się elektroniczny system  „ATMS Kids”.

 

1. Elektroniczny system ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci obowiązuje wszystkie 

    dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 8  w   Kędzierzynie-Koźlu.

2.Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, 

   uwzględniając ilość godzin płatnych ponad 5 godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłatę za wyżywienie.

3.W Przedszkolu nr 8 w   Kędzierzynie-Koźlu bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane jest w godzinach od                                                                                                              

   7:00 do 12:00. 

4.Każdemu dziecku zapewnia się jedną indywidualną kartę zbliżeniową z przypisanym numerem

, którą rodzic/prawny opiekun otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.

5.Karta zbliżeniowa jest własnością Przedszkola nr 8 w   Kędzierzynie-Koźlu.

6.Karta podlega zwrotowi z chwilą ukończenia edukacji przedszkolnej przez dziecko.

7.Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej wydanej w depozyt obciąża użytkownika kosztami 

    zakupu nowej karty. Koszt zakupu nowej karty wynosi 6,15 zł. plus koszt przesyłki.

8.Fakt utraty karty należy zgłosić do Dyrektora lub Intendenta Przedszkola nr 8 w   Kędzierzynie-Koźlu.

9.Rodzic/prawny opiekun może dokupić na własność dodatkowe karty zbliżeniowe przypisane do danego

   dziecka w cenie 6,15 zł plus koszty przesyłki.

10.Przyprowadzając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do                                                                                                                                       

     czytnika z nazwą „Wejście”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone.

11.Odbierając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika z nazwą                                                                                                                       

     „Wyjście”.  System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało odebrane.

12.W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wejścia” dziecka do przedszkola,

      system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu od godziny otwarcia przedszkola.

13.W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wyjścia” dziecka z przedszkola,

      system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu do godziny zamknięcia przedszkola.

14.System nalicza opłatę za rzeczywisty pobyt dziecka miesięcznie w jednodniowych okresach rozliczeniowych. 

15.Czas pobytu dziecka przed i po zadeklarowanym czasie pobytu sumuje się. 

16.Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków

     zadeklarowana przez rodziców/prawnych opiekunów w „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”,

      lub „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny”. 

17.Czytniki kart zbliżeniowych „wejście/wyjście” sygnalizują dźwiękiem oraz zmianą koloru diody rejestrację w systemie.

18.Podczas odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego należy zarejestrować odbiór dziecka przy czytniku z nazwą „Wyjście”.

19.Podczas dyżurów wakacyjnych podopieczny przedszkola, które pełni dyżur rejestruje swoje

      wejście/wyjście na czytniku tego przedszkola bez konieczności stosowania oddzielnych kart zbliżeniowych.

 

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców w Przedszkolu nr 8 w Kędzierzynie-Koźlu, na stronie internetowej i stronie BIP Przedszkola nr 8 w   Kędzierzynie-Koźlu oraz u Dyrektora placówki.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego postanowień, a także do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez                                          nich do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola. 
  3. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptację rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają                                                                                                                          własnoręcznym podpisem. 
  4. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 8  w   Kędzierzynie-Koźlu     udziela rodzicom/prawnym opiekunom Dyrektor lub Intendent Przedszkola nr 8 w   Kędzierzynie-Koźlu.
  5. W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od przedszkola, prowadzona będzie wersja                                                                         papierowa ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.
  6. Zmiana wysokości opłaty za zakup nowej lub dodatkowej karty nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.
  7. Zmiana opłat za karty musi być podana do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów w sposób przyjęty w placówce                                                                 (wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców).
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2016r.