Niedziela,

2018-07-22

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI

Jesteś tu: » Strona startowa » REKRUTACJA » ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017r. poz.59 zpóźn.zm.)
I.ZASADY OGÓLNE
1.Postępowanie  rekrutacyjne  do  przedszkoli przeprowadzane jest, co roku na kolejny rok  szkolny na  wolne miejsca w przedszkolach.
2.W  postępowaniu  rekrutacyjnym  biorą  udział  dzieci  3,  4,  5  i  6  letnie  urodzone  w  latach  2012,  2013,  2014i 2015 zamieszkałe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.
3.Dzieci  sześcioletnie  są  zobowiązane  odbyć  roczne  przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu  lub  innej formie wychowania przedszkolnego– na podstawie art. 31, ust. 4 UstawyPrawo Oświatowe.
4.Postępowanie   rekrutacyjne   prowadzone   jest   w   terminach   określonych   w harmonogramie   określonym Zarządzeniem Prezydenta  Miasta  Kędzierzyn-Koźle i przeprowadzane  jest  przez komisję  rekrutacyjną,powołaną przez dyrektora przedszkola, który wyznacza przewodniczącego tej komisji.
5.Przydział   dzieci   do   konkretnych   oddziałów   w   przedszkolach   nastąpi   po   zakończeniu   postępowania rekrutacyjnego.  Organizacja  grup  przedszkolnych  (jednorodnych  wiekowo  lub  mieszanych)  uzależniona będzie  od  liczby  i  wieku  dzieci  kontynuujących  edukację przedszkolną  i przyjętych  w  rekrutacji  do przedszkola.
II. KONTYNUACJA EDUKACJI PREDSZKOLNEJ
1.Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, składają Deklarację    o    kontynuowaniu    wychowania przedszkolnego na    kolejny    rok    szkolny,zgodnie z  harmonogramem  rekrutacji(od  27  lutego  do  6  marca  2018r.).  Wprzypadku  kontynuacji,  dzieci  mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.
2.Rodzice składający deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego, nie biorą udziału w rekrutacji.
III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1.Dzieci  urodzone  w  2012  roku  (6-latki)  zapisywane  do  przedszkola  po  raz  pierwszy,  przyjmowane  są  na podstawie wypełnionego wniosku bez załączania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
2.Rodzice  zapisując  dziecko  do  przedszkola  po  raz  pierwszy,  wypełniają  w  formie  elektronicznej Wniosek o przyjęcie    do    publicznego przedszkola znajdujący    się    na    stronie    internetowej    pod    adresem kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl. Osoby nie mające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej  można pobrać  w każdym przedszkolu  lub  wydrukować  ze strony  internetowej elektronicznego systemu.
3.Rodzice  mogą  ubiegać  się  o  miejsce  maksymalnie  w  trzech  przedszkolach.  W  takim przypadku  w jednym Wniosku   wymieniają   odpowiednio   1,   2   lub   3   przedszkola(wg   preferencji).   Niezależnie   od   sposobu wypełnienia Wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego), należy go złożyć tylko w  najbardziej  preferowanym,umieszczonym  na pierwszej  pozycji  (tzw.  przedszkolu  pierwszego wyboru).
4.Niezłożenie  w określonym  terminie(od14do  28  marca  2018  r.)  wypełnionego Wniosku do  przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie  dziecka w procesie rekrutacji.
5.Dzieci zmieniające przedszkole.Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to,do którego dotychczas uczęszcza muszą  pamiętać, że  ich  dziecko  uczestniczy  w rekrutacji  na  takich  samych  zasadach,  jak  dziecko zapisywane  do  przedszkola  po  raz  pierwszy.    W  związku  z  tym,  rodzice  są  zobowiązani  wypełnić Wniosek o  przyjęcie   do   publicznego   przedszkola.   Po   podpisaniu   wniosku   składają   go   w   innym   przedszkolu,wskazanym  przez  siebie,  jako  przedszkole   pierwszej  preferencji. Rodzice  muszą  jednak  pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola,miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.
6.Aby   dziecko   zostało   przyjęte,   rodzice   składają   w   przedszkolu,   do   którego   dziecko   zostałozakwalifikowane, dokument Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Niezłożenie   dokumentu   w   określonym   terminie(od   17do24   kwietnia   2018r.),jest   jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.
IV. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
1.Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana w przedszkolu, wktórym złożono wniosek kandydata.
2.Przewodniczący   komisji   rekrutacyjnej   może żądać   o   rodziców/   prawnych   opiekunów   przedstawienia dokumentów  potwierdzających  okoliczności  zawarte  w  oświadczeniach,  które  składane  są  pod  rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
3.Wyniki   postępowania   rekrutacyjnego   podawane   są   do   publicznej   wiadomości   poprzez   wywieszenie w przedszkolu   list   kandydatów   zakwalifikowanych   i   kandydatów   niezakwalifikowanych   do   danego przedszkola publicznego.
4.Komisja   rekrutacyjna   przyjmuje   kandydata   do   danego   przedszkola,   jeśli   w   wyniku   postępowania rekrutacyjnego  został  on  zakwalifikowany  oraz  złożył  wymagane  dokumenty potwierdzające  spełnienie kryteriów określonych we wnioskui potwierdził wolę przyjęcia miejsca wprzedszkolu.
V. KRYTERIA NABORU
1.Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:
Do  publicznych  przedszkoli  przyjmuje  się  kandydatóww  wieku  3–  4  i  5lat,  zamieszkałych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle. Dzieci 6 letnie,mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.W  przypadku  większej  liczby  kandydatów,  niż  liczba  miejsc  w  publicznych  przedszkolach,  na  pierwszym etapie  postępowania  rekrutacyjnego  brane  będą  pod  uwagę kryteria  ustawowe  wymienione  w  art.  131  ust.  2ustawyPrawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r.poz. 59z póź.zm.).
1)Wielodzietność rodziny kandydata- 100 pkt(rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci)
2)Niepełnosprawność kandydata- 100 pkt
3)Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata– 100 pkt
4)Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata– 100 pkt
5)Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata– 100 pkt
6)Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie– 100 pkt(wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą  w  separacji  orzeczonej  prawomocnym  wyrokiem  sądu,  osobę  rozwiedzioną chyba, że  osoba  taka  wychowuje wspólnie,  conajmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
7)Objęcie kandydata pieczą zastępczą– 100 pkt
2.Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie  rekrutacji  lub jeżeli  po zakończeniutego  etapu  przedszkole  nadal  dysponuje  wolnymi  miejscami  przeprowadza  się  drugi  etap.  W  drugim  etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
1)Oboje   rodzice/opiekunowie   prawni   kandydata   albo   rodzic/opiekun   prawny   samotnie   wychowujący kandydata    pozostają    w    zatrudnieniu    w    ramach    stosunku    pracy,    umowy    cywilno-prawnej,samozatrudnieniu, lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym-32pkt.
2)Kandydat objęty jest obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego-16 pkt.
3)Rodzeństwo  kandydata  kontynuuje  edukację  przedszkolną  w  roku  szkolnym,  na  który  prowadzony  jest nabór, w przedszkolu najbardziej preferowanym-8 pkt.
4)Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny-4 pkt.
5)Kandydat  w  roku  szkolnym  poprzedzającym  rok,  na  który  prowadzony  jest   nabór,  uczęszczał  do przedszkola  innego niż  przedszkole  najbardziej preferowane  lub  do żłobkana  terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle -2 pkt.

6)Rodzeństwo   kandydata,  w   roku szkolnym,  na   który prowadzony  jest  nabór,   uczęszcza   do innego przedszkola, żłobka  lub  szkoły  podstawowej,  funkcjonujących  na  tym  samym osiedlu,  co przedszkole najbardziej preferowane-1 pkt.

3.Dokumenty potwierdzające spełnianie ustalonych kryteriów to:
-  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  ze  względu  na  niepełnosprawność,  orzeczenieo niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
-  prawomocny  wyrok  sądu  rodzinnego  orzekający  rozwód  lub  separację  lub  akt  zgonu  oraz  oświadczenieo samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
- oświadczenie o zatrudnieniu/ nauce obojga rodziców (lub samotnego rodzica).
Dokumenty składane są w oryginale,  notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu  lub  wyciągu  z  dokumentu,  mogą  być  także  składane  w  postaci  kopii  poświadczonych  za  zgodnośćz oryginałem przez wnioskodawcę.
Oświadczenia,   o   spełnianiu   kryteriów   ustalonych   przez   organ   prowadzący   składa   się   pod   rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarciaw   nim   klauzuli   następującej   treści:„Jestem świadomy   odpowiedzialności   karnej   za   złożenie   fałszywego oświadczenia”.
VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.O  przyjęciu  kandydata  decyduje  ostateczna, łączna  liczba  punktów uzyskanych  w wyniku  postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie losowanie, przeprowadzone w systemie elektronicznym.
2.Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.
3.Rodzice dzieci nieprzyjętych, mogą w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i  nieprzyjętych,  wystąpić  do  komisji  rekrutacyjnej  zwnioskiem  o sporządzenie  uzasadnienia odmowy  przyjęcia  dziecka  do  danego  przedszkola.Od  rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej  przysługuje odwołanie do dyrektora.
4.Do  oddziałów  integracyjnych  w  Przedszkolach  Nr  8,  Nr  11  i  Nr21  dzieci  posiadające  orzeczenie o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  przyjmowane  są  poza  rekrutacją.  W  celu  zapisania  dziecka  do przedszkola rodzic powinien zgłosić się do dyrektora przedszkola.5.Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
VII. HARMONOGRAM NABOR

Załącznik do Zarządzenia nr1923/OW/2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia31 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tymterminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
Lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym  Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1

Składanie  przez  rodziców/prawnych  opiekunówdeklaracjio   kontynuowaniu

wychowania   przedszkolnego   w   danymprzedszkolu przez rodziców dzieci przyjętch

od 27 lutego 2018r. do 06 marca 2018
2

Złożenie  wniosku  (wprowadzenie  zgłoszeń  przez  rodziców)o  przyjęcie  dziecka  do 

przedszkola wraz  z  dokumentami potwierdzającymi  spełnianie  przez 

kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 marca 2018r. 

od godz. 9.00

do 28 marca 2018r.

do godz.14.30

od 09 maja 2018r.

od godz. 9.00

do17 maja 2018r.

do godz.14.30

3

Weryfikacja    przez    komisję    rekrutacyjną    wniosków o  przyjęcie  do  przedszkola i 

dokumentów  potwierdzających spełnianie  przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów 

branych pod  uwagę  w  postępowaniu rekrutacyjnym,w  tym dokonanie przez   przewodniczącego                                          komisji   rekrutacyjnej   czynności,o  których  mowa  w  art.  150  ust.  7  ustawy 

z  dnia  14  grudnia2016r.–Prawo oświatowe

od 14 marca 2018r

do 12 kwietnia 2018r

od 08 maja 2018r

do 01 czerwca 2018r

4

Podanie     do     publicznej     wiadomościprzez     

komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17 kwietnia 2018r

godz. 9.00

08 czerwca 2018r.

godz. 9.00

5 Potwierdzenie  przez  rodziców  kandydata-woli  przyjęciaw postaci pisemnego oświadczenia

od 17 kwietnia 2018r.

do 24 kwwietnia 2018r. 

do godz. 14.30

od 08 czerwca 2018r.

do 15 czerwca 2018r

do godz. 14.30

6

Podanie     do     publicznej     wiadomości przez     

komisję rekrutacyjną listy  kandydatów  przyjętych  i  kandydatów nieprzyjętych

27 kwietnia 2018r.

godz. 9.00

19 czerwca 2018r.

godz.9.00