Sobota,

2018-08-18

KÓŁKO PLASTYCZNE

Jesteś tu: » Strona startowa » KÓŁKO PLASTYCZNE

 

 

           Zajęcia  kółka plastycznego będą odbywać się w okresie:

IX. 2017 - VI.2018

Biorą w nich udział dzieci wytypowane

przez nauczycieli na podstawie  arkusza obserwacji.

Dzieci będą mieć możliwość aktywnego poznania różnorodnych

technik plastycznych, które trudno byłoby zastosowć podczas

zajęć, gdzie liczebność grupy jest zbyt duża. 

 

      Celem głównym projektu "KÓŁKA PLASTYCZNEGO" jest

rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz ich

wrodzonych  możliwości twórczych w toku różnorodnych

działań plastycznych.


Cele szczegółowe:


- buduje konstrukcje z wykorzystaniem materiałów użytkowych takich jak;

 

   pudełka opakowania, rolki papierowe i inne

 

- tworzy kompozycje przestrzenne z wykorzystaniem materiałów naturalnych:

 

  patyczki, żołędzie itp.

 

- lepi z plasteliny, masy solnej, masy plastycznej

 

- wycina nożyczkami po linii prostej falującej i łamanej

 

- wydziera z papieru proste kształty

 

- trzyma przedmioty jedną ręką i oburącz

 

- prawidłowo trzyma ołówek/kredkę podczas rysowania i kolorowania 

 Przewidywane osiągnięcia dzieci:


   FIZYCZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA:

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie

    przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem

    odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego

    podczas rysowania i kreślenia;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania  

    prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na

    rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak pisanie;

 

EMOCJONALNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA:

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie: wdraża swoje

    własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

9) wczuwa się w emocje  i uczucia osób z najbliższego otoczenia

 

SPOŁECZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA:

 1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec

     innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do grupy przedszkolnej, grupy

    chłopców, grupy dziewczynek i kółka plastycznego;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz

     przyjętych norm grupowych: współdziała z dziećmi w pracach użytecznych

6)  nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami

     społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny,

      życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń,

      radość;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty

    werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego

     dziecka;

 

POZNAWCZY  OBSZAR  ROZWOJU  DZIECKA:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w

     bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: impresji

     plastycznych, technicznych i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem,

    mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, wyjaśnia

    sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów,

    przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje

    ruch przed zapisaniem, np. określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębni i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki

    znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,

      zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej

      przedmiotom, określa ich położenie, kształt, wielkość, porównuje

      przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza,

      deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków,

      kwitnienie drzew, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku

      przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody;

 


                        Nauczyciele prowadzący kółko plastyczne:

                        mgr Bożena  Francki

                        mgr Grażyna TurzaGALERIA  ZDJĘĆ