Niedziela,

2018-07-22

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA

Jesteś tu: » Strona startowa » KONCEPCJA PRZEDSZKOLA

 

 

 


KONCEPCJA PRACY

 

PPRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 8

 

PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI

 

NA PRZESTRZENI LAT  2014-2019

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

     Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U, Nr 168, poz. 1324)

 

     Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez

względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy.

Przedszkole integracyjne daje szansę rozwoju zarówno dzieciom

niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji,

wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

 

Cele strategiczne przedszkola integracyjnego:

 

- zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju

   i przygotowanie ich do codziennego życia,

 

- kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości

   i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań,

 

- wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej,

   emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej),

   z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb

   i możliwości każdego dziecka,

 

- integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym,

 

- dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie

  dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 

- uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych

  jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci

  niepełnosprawnych jako partnerów,

 

- stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi

   niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich

   rozwoju, aktywności i samodzielności,

 

- indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi

  niepełnosprawnymi, aby wyrównywać szanse edukacyjne.

 

Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy

pozwala na bycie sobą wśród innych, rozwijanie wiary we własne

siły i zwiększenie samoakceptacji, wykształcenie motywacji

i umiejętności pokonywania trudności, przygotowanie do

pełnego udziału w życiu społecznym.

 _________________________________________________________________________________________________

 

„Dokąd zmierzamy?” – nasze przedszkole

otwarte na potrzeby dzieci, rodziców

i środowiska.                                                                                                      

                                                                                                                                                                       Motto: 

                     "...Dzisiejsze roztropne  dziecko, to to, któremu wczoraj

dodawaliśmy otuchy,

Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywaliśmy miłość,

Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy,

Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy,

Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko,

które wczoraj żyło radością." 

 

Sir Ronald Stonley Russell

                                                                                                                                                                                  „Lata dzieciństwa”


Wizja przedszkola

 

  

     Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne,

zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci

pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym

potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać

i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie

przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.


 

 

Przedszkole jest placówką:

 

 1. Przyjazną, innowacyjną, mającą na uwadze dobro dziecka,

     jego bezpieczeństwo i szczęście.

 2. Otwartą na potrzeby dzieci, rodziców i pracowników.

 3. Tolerancyjną, dbająca o dobrą atmosferę.

 4. Posiadającą zespół wspierający się w działaniu na rzecz dzieci.

 5. Gwarantującą  pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 6. Dysponującą wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną

    o różnych specjalnościach. 

 7. Rozwijającą talenty i zainteresowania dzieci.

 8. Dostrzegającą indywidualność i wyjątkowość każdego dziecka.

 9. Poszukującą i realizującą różnorodne metody i formy pracy.

 10. Ispirującą dzieci do samodzielnego działania, poznawania

       świata i nabierania doświadczeń. 

 11. Rozwijającą wartości uniwersalne będące podstawą

      postępowania etycznego.

 12. Zapewniającą samorealizację zawodową wszystkich pracowników.

 13. Wspomagającą rozwój zawodowy zgodnie z potrzebami nauczycieli.

 14. Bogato wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 15. Posiadającą atrakcyjne i bezpieczne urządzenia ogrodowe.

 16. Promującą aktywny i zdrowy styl życia.

 17. Wspierającą rodziców w procesie wychowania i kształcenia dzieci.

 18. Podtrzymującą więzi  rodzinne. 

 19. Cieszącą się dobrą opinią w środowisku lokalnym. 

 20. Aktywnie uczestniczącą w życiu najbliższego środowiska.

 21. Dbającą o dobre przygotowanie do podjęcia nauki na kolejnych

      etapach edukacyjnych.

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Motto:

CZYM DZIECKO ŻYJE, TEGO SIĘ UCZY:

 

„Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym.

 Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.

Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.

Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji oraz przyjaźni,

uczy się tego jak znaleźć miłość w świecie.”

 

 

Misja przedszkola:

 

 1. Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do

    indywidualnego rozwoju.

 2. Dbamy o wszechstronny rozwój każdego dziecka, zapewniając

     im dobry start w szkole.

 3. Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.

 4. Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy

    i porażki.

 5. Budujemy u dzieci system wartości ukazując co jest dobre a co złe.

 6. Rozwijamy umiejętności potrzebne w codziennych sytuacjach.

 7. Przestrzegamy praw dziecka.

 8. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację

     interpersonalną.

 9. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę.

 10. Jesteśmy twórczy, aktywni i innowacyjni.

 11. Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców,

       pozyskując ich do efektywnych działań na rzecz przedszkola.

 12. Działamy w środowisku lokalnym upowszechniając ideę integracji.

 13. Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym, preferując

       otwarty styl zarządzania.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Motto:

„Wszystko co doskonałe dojrzewa powoli”

A.     Schopenhauer

 

Sylwetka absolwenta:

 

 1. Posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej.

 2. Jest samodzielny.

 3. Jest zainteresowany nauką i książkami.

 4. Ma rozwinięte kompetencje społeczne umożliwiające współdziałanie

    w zespole i funkcjonowanie w środowisku.

 5. Jest tolerancyjny i otwarty na potrzeby innych ludzi.

 6. Lubi aktywny udział w zadaniach i działaniach twórczych.

 7. Jest wrażliwy estetycznie.

 8. Podejmuje działania przyjazne przyrodzie.

 9. Akceptuje zdrowy styl życia.

 10. Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Zasoby:

 

ludzkie:

 

- wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna i niepedagogiczna, zespół specjalistów – logopeda, psycholog, pedagog, muzykoterapeuta,  tyflopedagog, suropedagog, specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, oligofrenopedagodzy;

 

materialne:

 

- sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci,

 

- gabinety specjalistów wyposażone w pomoce i sprzęt specjalistyczny,

 

- sala do ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

 

- budynek przedszkola bez barier architektonicznych.

 

 

 

Zadania ujęte w planie rozwoju przedszkola na lata 2014–2019:

1. Motywowanie dzieci do wysiłku i pracy nad sobą.

2. Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych.

3. Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych

   w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz

   w programach pracy indywidualnej opracowanych dla dzieci

   niepełnosprawnych.

4. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania oddziaływań

    wychowawczo‑dydaktycznych.

5. Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych.

 

 

W ramach zadań określono cele ukierunkowane na poszczególne grupy

osób – dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

 

Dziecko

Rodzice

Nauczyciele

Poznaje swoje prawa i obowiązki.

Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

Są aktywni i twórczy.

Jest akceptowane takie, jakie jest.

Uzyskują pomoc specjalistów.

Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Czuje się bezpiecznie.

Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola.

Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki.

Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola.

Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

Buduje pozytywny obraz samego siebie.

 

Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola.

Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

Monitorują efektywność własnej pracy.

Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole z powodzeniem.

Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

Podnoszą kwalifikacje zawodowe.

Prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno-wychowawczej

 

 

 

Plan rozwoju przedszkola na rok szkolny 2014/2019:

 

 

Obszar

Zadania i sposoby

realizacji

Terminy, osoby

odpowiedzialne

Ewaluacja

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

 

Monitorowanie i ewaluacja realizowanych programów.

cały rok,

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

- arkusze obserwacji dzieci,

-arkusze analizy dokumentacji przedszkolnej

Dbałość o bezpieczeństwo i upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci.

cały rok,

wszyscy nauczyciele

 

-arkusze analizy dokumentacji przedszkolnej,

- obserwacje,

Planowanie i prowadzenie zajęć i zabaw pobudzających aktywność dzieci w różnych sferach.

cały rok,

wszyscy nauczyciele

-obserwacje,

 Wykorzystanie terenu ogrodu podczas zajęć ruchowych, plastycznych, przyrodniczych i innych.

cały rok,

wszyscy nauczyciele

sprawozdania nauczycieli

Procesy zachodzące w przedszkolu

1.  Monitorowanie założeń koncepcji pracy przedszkola i modyfikowanie ich w miarę potrzeb.

cały rok,

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

protokoły rady pedagogicznej

2.  Organizacja kształcenia specjalnego dla dzieci z orzeczeniami.

cały rok,

zespół specjalistów,

dyrektor

-       arkusze obserwacji dzieci,

-       konsultacje z rodzicami dzieci objętych kształceniem specjalnym

3.  Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

cały rok,

zespół specjalistów,

dyrektor

- arkusze obserwacji dzieci,

- konsultacje

z rodzicami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

4.  Prowadzenie działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych.

cały rok

wszyscy nauczyciele

sprawozdania nauczycieli

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

1.  Rozwijanie współpracy z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji.

cały rok,

wszyscy nauczyciele

sprawozdania ze współpracy ze środowiskiem lokalnym

2.  Badanie losów absolwentów.

maj,

zespół zadaniowy

-       ankiety dla rodziców absolwentów,

-       ankiety dla nauczycieli klas I

3.  Promocja przedszkola.

cały rok,

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

- strona internetowa przedszkola,

- publikacje w prasie lokalnej

- gazetka przedszkolna

 

4.  Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem.

cały rok,

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

sprawozdania nauczycieli z realizacji planu współpracy z rodzicami

5.  Wspieranie rodziców w funkcji wychowawczej – pedagogizacja rodziców.

cały rok,

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

ankiety dla rodziców

Zarządzanie przedszkolem

1.  Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.

wrzesień,

dyrektor

informacja dyrektora o realizacji planu nadzoru pedagogicznego

2.  Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa.

cały rok,

dyrektor

zapisy w protokole rady pedagogicznej

3.  Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli.         

cały rok,

dyrektor

 

 

arkusz analizy dokumentacji

 

4. Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

wrzesień,

koordynator WDN

-       ankiety dla nauczycieli,

-       plan WDN

5.  Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród nauczycieli przedszkola – zajęcia koleżeńskie.

cały rok,

koordynator WDN

sprawozdania nauczycieli

 

6.  Wzbogacanie bazy przedszkola – polepszanie warunków działalności przedszkola.

cały rok,

dyrektor

sprawozdanie dyrektora

 

 

 

Uwagi o realizacji planu rozwoju przedszkola:

 

1. Plan jest otwarty i może być modyfikowany.

 

2. Plan jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

 

3. Plan zatwierdza do realizacji rada pedagogiczna.

 

4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola i rady rodziców.

5. Plan obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

6. Wnioski wynikające z realizacji planu dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej po każdym półroczu.