Niedziela,

2018-07-22

IV PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM WYCHOWAWCZY » IV PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

IV. PRAWA  I   OBOWIĄZKI   DZIECKA

 

Dziecko w  przedszkolu  ma  wszystkie prawa wynikające

z Konwencji Praw Dziecka w tym:


- Prawidłowo zorganizowanego  procesu   opiekuńczo- wychowawczo-

   dydaktycznego  zgodnie  z  zasadami   higieny pracy umysłowej.

Poszanowania wszystkich jego potrzeb, życzliwego i  podmiotowego

   traktowania.

Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej

  bądź psychicznej.

- Wyrażania swoich uczuć i myśli.

- Umożliwienie  zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieni

   indywidualnych możliwości psychofizycznych.

- Opieki i ochrony.


 

Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:


- Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności

- Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go

- Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego

- Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich

- Akceptacji takim, jakim ono jest

- Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi

- Indywidualnego tempa procesu rozwojowego

- Przebywania w warunkach zabezpieczających bezpieczeństwo,

  ochronę zdrowia oraz zdrowe jedzenie

- Korzystania z dóbr kulturalnych

- Poszanowania własności

- Znajomości swoich praw i korzystania z nich

- Ciszy, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje

- Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi

  i dorosłymi

- Kształtowania prawidłowych  kontaktów społecznych

- Bawienia się i wybierania towarzyszy zabaw

- Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych,

  do których może się zwrócić

- Pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego

- Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania

- Podejmowania decyzji (ograniczonego względami bezpieczeństwa)

   i ponoszenia ich konsekwencji.

Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności,

Snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje

- Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione

- Regulowania własnych potrzeb

- Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy

   fizycznej lub psychicznej

 

__________________________________________


Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo

własne i kolegów:

 

Przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką,

a w szczególności:


- Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli.

- Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne

   oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane

   ze zdrowiem dzieci.

- Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu.

- Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa.

- Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych,

   wynikający z postaw respektowania podstawowych norm

    społecznych i etycznych.