Niedziela,

2018-07-22

V PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM WYCHOWAWCZY » V PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

V. PRAWA  I  OBOWIĄZKI  RODZICÓW :
Rodzice  mają  prawo :

 

- Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu

  rozwoju przedszkola i planów   pracy nauczyciela w danej grupie.

Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.

- Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków,

   propozycji oraz uwag dotyczących   pracy przedszkola.

Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi

   prowadzącemu i nadzorującemu    pracę pedagogiczną poprzez swoje

   przedstawicielstwa tj. Radę Rodziców.

Decydować o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

- Uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.

- Znać jadłospis na dany dzień.Do  podstawowych  obowiązków rodziców dziecka  należy :


- Przestrzeganie  Statutu Przedszkola nr 8 w Kędzierzynie-Koźlu

- Wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory

- Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

  podjętych w ramach ich kompetencji

Przyprowadzanie   i   odbieranie   dziecka   z   przedszkola  

   osobiście   lub  przez   upoważnione   osoby  zapewniające

   dziecku pełne bezpieczeństwo

Przestrzeganie godzin pracy przedszkola

- Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

- Informowanie  o  przyczynach   nieobecności  dziecka  w  przedszkolu, 

  niezwłocznie  zawiadamianie  o  zatruciach pokarmowych i chorobach

  zakaźnych

- Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola

- Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie

  dydaktyczno- wychowawczym, uczestniczyć  w zebraniach rodziców,

  utrzymywać stały kontakt z nauczycielem bądź dyrektorem przedszkola

  w celu uzyskania  aktualnych informacji o dziecku.