Niedziela,

2018-07-22

VI ZADANIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA NR 8

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM WYCHOWAWCZY » VI ZADANIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA NR 8

VI. ZADANIA  NAUCZYCIELA  W  PRZEDSZKOLU NR 8

 

Nauczyciel :

 

 

1)  Współdziała  z  rodzicami  i  opiekunami  prawnymi :

     - współpracuje   w  zakresie  realizacji  zadań  wynikających 

        z podstawy programowej  wychowania przedszkolnego;

     - włącza  rodziców w  życie przedszkola ;


2)   Planuje   i  prowadzi pracę  dydaktyczno – wychowawczą 

      oraz  jest odpowiedzialny za jej  efekty.

 

3)   Zbiera  informacje  o dzieciach – prowadzi  obserwacje 

      pedagogiczne  mające na celu  poznanie i zabezpieczenie

      potrzeb  rozwojowych dziecka .

 

4)  Współpracuje   ze  specjalistami  świadczącymi pomoc

      psychologiczno – pedagogiczną.

 

5)   Wspiera  każdego wychowanka w jego rozwoju.


6)   Kształci  i wychowuje  dzieci w umiłowaniu Ojczyzny

      w atmosferze wolności sumienia   i szacunku dla każdego

      człowieka,

 

7)   Dba  o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych

      i obywatelskich,


8)  Tworzy warunki  wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności

      i zainteresowania oraz dąży do  pobudzenia procesów

      rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez

      wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,

 

9)  Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej

      na poznawanie samego siebie oraz   rzeczywistości

      społeczno - kulturalnej i przyrodniczej,

 

10) Otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków

      i dostosowanie metody i formy pracy do jego  możliwości.

 

11) Utrzymuje  stały kontakt z rodzicami (opiekunami)

      oraz udziela  im  rzetelnych informacji na temat  

      dziecka, jego zachowania i rozwoju.

 

12)  Współpracuje  z domem rodzinnym wychowanka w celu

        ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

13)  Dba  o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.


14)  Codziennie sumiennie przygotowuje  się do pracy z dziećmi.


15)  Prowadzi  dokumentacji zgodnie z określonymi przepisami.


16)  Doskonali  swoje  kwalifikacje  zawodowe .


17)  Dąży   do pełni własnego rozwoju  osobowego.


18)  Współtworzy  dobrą  atmosferę  pracy w   Przedszkolu,


19)  Przestrzega  podstawowe zasady  BHP i ppoż.

       oraz dyscyplinę  pracy.