Niedziela,

2018-07-22

VII STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM WYCHOWAWCZY » VII STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI

VII. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI

 

Opracowane na podstawie Kodeksu Przedszkolaka w grupach I - IV 

BĄDŹ KULTURALNY:

 

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:

 • Używa form grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam)
 • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach,
 • Dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczyciela, postacie z literatury itp.)
 • Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, kino, itp.)

Okazuje szacunek dorosłym, 

osobom starszym.

 • Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny- spokojne i ciche zachowanie podczas odpoczynku, opiekowanie się osobami starszymi, chorymi,

Posiada nawyk witania się i żegnania z 

innymi osobami poprzez 

stosowanie odpowiednich form 

grzecznościowych.

 • Utrwalanie używania zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, itd.

Jest miłe dla innych osób 

(dorosłych, kolegów)

 • Uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa.

  Słucha kiedy inni mówią,    

 mówi kiedy inni słuchają.

 • Rozmowy z dziećmi na temat savoir-vivr’u – stosowanie ich w codziennych sytuacjach.

  Nie mówi z pełnymi ustami.

 • Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia
 • Używanie serwetekBĄDŹ KOLEŻEŃSKI

 

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:

 • Bawi się zgodnie z rówieśnikami.
 • Zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie

Szanuje cudzą własność.

 • Interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie trudu włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów.

Okazuje pomoc dzieciom 

słabszym i niepełnosprawnym, 

bierze pod uwagę potrzeby innych.

 • Rozumienie, że inni mają takie same potrzeby .

Potrafi podzielić się z kolegami 

zabawką, słodyczami itp.

 • Rozumienie, że inni mają potrzebę uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy i w związku z tym dzielenie się nimi.

Nie wyrządza nikomu krzywdy – 

nie wyśmiewa się, 

nie przedrzeźnia, nie przezywa.

 • Dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa , przezywania, dokuczania- rozumienie przeżyć z tym związanych.

Pomaga potrzebującym kolegom.

 • Opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują. KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE

 

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:

 • Unika krzyku, kłótni, przestrzega określonych umów – rozumie konsekwencje łamania przyjętych umów.
 • Ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich:

        - posługiwanie się umiarkowanym

           głosem,

        -  mądre rozwiązywanie zaistniałych                 konfliktów,

        -  podporządkowanie się dyżurnemu

            np. w łazience,

        -  ponoszenie konsekwencji łamania

            przyjętych umów,

        -  reagowanie na umówiony sygnał

            np. kończący zabawę.

 • Nazywa pozytywne cechy charakteru: koleżeńskość, życzliwość, uprzejmość, tolerancję.
 • Słuchanie utworów literackich; sytuacje edukacyjne, scenki dramowe – nazywanie cech charakteru głównych postaci.

Wyraża swoje emocje 

w sposób kontrolowany, 

korzysta z pomocy dorosłych

 w trudnych sytuacjach.

 • Uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć , wyrażania swoich oczekiwań  w sposób zrozumiały dla innych;
 • Zapoznawanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym np. darcie papieru, dmuchanie na bibułkę przyczepioną do nosa, zgniatanie gazety;
 • Poznawanie wzorców właściwego zachowania – postawa nauczyciela, postacie z literatury.

Prawidłowo przyjmuje krytykę, 

cieszy się z sukcesów.

 • Uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki; poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych.
Unika kłamstwa
 • Rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych.
 • Podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach.

Rozróżnia prawdę od fałszu ; 

dobra od zła.

 • Rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa  w utworach literackich i w sytuacjach codziennych,
 • Podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań,
 • Układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków.

Mówi o swoich uczuciach

 • Uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć,
 • Prowadzenie rozmów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z uczuciami drugiej osoby,

 

 

POZNAJ TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE

 

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

PRZYKŁADOWE SPOSBY REALIZACJI:

 • Kultywuje tradycje swojej rodziny.
 • Pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny.

Pamięta o uroczystościach 

rodzinnych,

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział członków rodziny w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych itp.

Jest dumne  z kraju, 

w którym mieszka.

 • Uświadomienie dzieciom ich przynależności narodowej ( zajęcia, każda nadarzająca się okazja) – jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce,
 • Poznawanie mapy Polski, najważniejszych miast i rzek.

Szanuje język ojczysty i 

tradycje narodowe.

 • Zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem, hymnem Polski.

 Zna piękno swojego kraju, regionu miasta

 • Organizowanie spacerów i wycieczek – kierowanie obserwacji dziecka na miejsca charakterystyczne dla dzielnicy, miasta, kraju

Wie, gdzie pracują jego rodzice i 

zna wartości wypływające 

z wykonywanego zawodu.

 • Prowadzenie rozmów, zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców, dziadków, zapraszanie przedstawicieli  na zajęcia do przedszkola,
 • Realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów np. strażaka, lekarza, policjanta, nauczyciela itp.

 DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

 

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:

 • Przestrzega zakazu nie oddalania się od grupy        ( z określonego miejsca)
 • Ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, ogród przedszkolny) oraz na wycieczkach.

Rozumie zakaz brania do 

rąk nieznanych 

przedmiotów, produktów.

 • Przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, słodycze itp.) i otrzymywane od obcych.

Informuje dorosłych o swoich 

dolegliwościach, 

złym samopoczuciu.

 • Omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia czy innej dolegliwości.

Zna swoje imię, nazwisko

 i adres zamieszkania.

 • Zapamiętanie własnego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

Unika niebezpiecznych 

zabaw i zachowań.

 • Dostarczenie dzieciom wzorów zachowania ( filmy edukacyjne, teatrzyki, pogadanki) – poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań.

Zachowuje ostrożność w

 kontaktach z obcymi.

 • Poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu.

Nie zbliża się do 

nieznanych zwierząt.

 • Oglądanie slajdów, filmów o właściwym zachowaniu w zoo, omówienie zachowań zwierząt, gdy: zwierzę jest zdenerwowane, chore, boi się,
 • Organizowanie spotkań np. z weterynarzem.

Przestrzega zasad ruchu 

drogowego dla pieszych.

 • Dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy ( wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki),
 • Organizowanie spotkań z policjantem, strażnikiem miejskim.

Uważnie porusza się po budynku 

przedszkola oraz w ogrodzie 

przedszkolnym.

 • Ustalenie jasnych zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu – przestrzeganie umów grupowych.
 • Organizacja próbnej ewakuacji


 

DBAJ O SWOJE  ZDROWIE

 

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:

 • Zna zasady porozumiewania się z nauczycielem i kolegami.
 • Dostarczeni wzorców właściwego zachowania w różnych miejscach i sytuacjach.

 

 • Rozumie znaczenie pobytu na świeżym powietrzu.
 • Codzienne korzystanie z pobytu w ogrodzie.
 • Organizowanie zabaw na terenie ogrodu.

Rozumie potrzebę ubierania się 

odpowiednio do pogody.

 • Uczenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubierania w zależności od warunków atmosferycznych.
 • Rozumie zależność przegrzewania organizmu  a zachorowalność.

Dba o czystość swojego  

ciała i ubrania.

 • Rozumienie znaczenia codziennego mycia ciała.
 • Wdrażanie do konieczności codziennego zmieniania ubrania.
 • Przestrzeganie zasady mycia rąk 

Rozumie potrzebę spożywania 

warzyw i owoców

 • Przełamywanie niechęci do spożywania surówek i owoców.
 • Rozumienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla organizmu jako źródła witamin.
 • Samodzielne przyrządzanie surówek dla swpich kolegów

Rozumienie znaczenia 

zdrowego odżywiania

 • Organizowanie wycieczek do ogrodów działkowych lub gospodarstw ekologicznych.
 • Zakładanie małych hodowli – rzeżucha, pietruszka, szczypior.
 • Organizowanie spotkań ze specjalistami ds. żywienia.

Porozumiewa się umiarkowanym 

głosem, unika hałasu.

 • Uczenie się mówienia cichym głosem.
 • Rozumienie znaczenia cichej zabawy i nie przeszkadzania innym.
 • Rozumienie znaczenia hałasu dla organizmu.

Lubi zabawy ruchowe i 

ćwiczenia gimnastyczne

 • Czynne uczestniczenie w zabawach ruchowych, terenowych,  ćwiczeniach porannych, gimnastycznych, spacerach, wycieczkach.
 • Wykorzystanie potrzeby spontanicznego ruchu dziecka.
 • Doskonalenie sprawności fizycznej.

Nie boi się wizyty u lekarza

 • Rozumie potrzeby kontrolnych wizyt u lekarza pediatry i stomatologa.
 • Wdrażanie do potrzeby kontrolowania i leczenia zębów.
 • Wskazywanie przykładów nie dbania o własne zdrowie.

 
                          BĄDŹ SAMODZIELNY
   

STANDARDY  OSIĄGNIĘĆ  DZIECI:

PRZYKŁADOWE SPOSOBY

 REALIZACJI:

Zna podstawowe zasady 

higieny.

 • Rozumie znaczenie mycia rąk przed każdym
 • posiłkiem i po skorzystaniu z toalety.
 • Wdrażanie do systematycznego mycia zębów.
 • Uczenie umiejętności korzystania      z urządzeń sanitarnych podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych(spuszczanie wody w toalecie,korzystania z papieru toaletowego)
 • Rozumie zasadę korzystania z osobistych  przyborów toaletowych.
 • Używanie chusteczek higienicznych

Wykonuje czynności 

samoobsługowe.

 • Wdrażanie do samodzielnego ubiera               i rozbiera się,  składania ubrań i odkładania               ich na  wyznaczone miejsce.
 • Uczenie dbałości o rzeczy osobiste i nie narażanie ich na zgubienie lub kradzież.
 • Odpinanie i zapinanie różnego rodzaju zapięć,  zawiązywanie       sznurowadeł.

Kulturalnie spożywa  posiłki i właściwie

 zachowuje się przy stole.

 

 • Uczenie umiejętności posługiwania się sztućcami podczas spożywania posiłków.
 • Przyjmowanie właściwej postawy przy stole.
 • Pełnienie dyżurów przy nakrywaniu do stołu i                    sprzątaniu po posiłku.

Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

 • Samodzielne podejmowanie prostych obowiązków                 w domu i w przedszkolu – sprzątanie zabawek,            układanie książek.
 • Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie  ich na wyznaczone miejsce.
 • Przyzwyczajenie dzieci do przestrzegania zasad  dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym          otoczeniu (papiery wrzucamy do kosza,          nie niszczymy  drzew, krzewów).