Niedziela,

2018-07-22

IX SYSTEM KAR I NAGRÓD

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM WYCHOWAWCZY » IX SYSTEM KAR I NAGRÓD

IX. SYSTEM NAGRÓD I KAR


 

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno.

 Opracowując wspólnie z nimi ,, Kodeks postępowania” musimy zarówno 

wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, 

jak również konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania                                                  są nagrody i pochwały. 

Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym                                                                     bardziej dla dziecka.

 Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.


 

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ RESPEKTUJĄCYCH USTALONE 

 

NORMY I ZASADY ZACHOWANIA.

 

 • Pochwała i uznanie wobec grupy,
 • Pochwała indywidualna,
 • Pochwała przed rodzicami,
 • Pochwała przed Panią Dyrektor,
 • Atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu                                                     dzieci np. ulubioną zabawką
 • Darzenie dziecko szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres                                                                   jego samodzielności, dając przywilej pełnienia dyżurów oraz innych czynności                                                       wskazanych przez nauczyciela,
 • Drobne nagrody rzeczowe np. emblematy uznania (odznaka, order),
 • Nagroda tygodnia np. opieka w domu przez weekend maskotką grupy lub inną                                           zabawką wybraną przez dziecko.

 

 

NAGRADZAMY ZA:

 • Stosowanie się do ustalonych umów i zasad,
 • Wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,
 • Wypełnienie podjętych obowiązków (dyżury),
 • Bezinteresowną pomoc innym,
 • Aktywny udział w pracach grupy.

 

 

FORMY KARANIA ZA NIESTOSOWANIE SIĘ DO USTALONYCH 

 WSPÓLNIE ZASAD

 • Kara naturalna jako bezpośrednie następstwo winy                                                    (przeproszenie, naprawienie wyrządzonej krzywdy),
 • Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 • Upomnienie słowne (przypomnienie obowiązujących zasad),
 • Rozmowa – przedstawienie następstw zachowania                                                                   (skłonienie dziecka do autorefleksji),
 • Wyrażanie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu z                                                                      achowania dziecka,
 • Odsunięcie na krótki czas od zabawy („karny żółwik”, „krzesełko przemyśleń”)
 • Czasowe odbieranie przyznanego przywileju
 • Wykonanie pracy na rzecz grupy (ułożenie zabawek, książek itp.)
 • Ustawienie się na końcu kolejki, w ostatniej parze np. do wyjścia na spacer,
 • Poinformowanie rodziców o przewinieniu
 • Upomnienie przed Panią Dyrektor

 

KARY STOSUJEMY ZA:

 • Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w                                                                                 grupie i przedszkolu,
 • Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu                                                                                 własnemu i innych,
 • Zachowania agresywne,
 • Niszczenie wytworów pracy innych, ich własności,
 • Nieprzestrzeganie zasad ochrony przyrody
 • Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków