Niedziela,

2018-07-22

XVI KRYTERIA SUKCESU I EWALUACJA

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM WYCHOWAWCZY » XVI KRYTERIA SUKCESU I EWALUACJA
XVI. KRYTERIA SUKCESU I EWALUACJA

 

Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie:


1. OBRAZ DZIECKA, KTÓRE:

 • zna normy i zasady obowiązujące w przedszkolu,
 • jest zainteresowane otaczającym światem,
 • wie co sprzyja i zagraża jemu samemu i kolegom,
 • jest samodzielne, bezinteresownie pomaga innym,
 • jest tolerancyjne,
 • podejmuje próby oceny swojego postępowania,
 • szanuje swoją i cudzą własność,
 • rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swojego postępowania,
 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • działa na rzecz środowiska naturalnego.


2. DOBRA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • podejmują systematyczną współpracę z placówką,
 • są otwarci na rady i sugestie nauczyciela,
 • czują się współgospodarzami,
 • biorą czynny udział w pracach przedszkola,
 • służą radą i pomocą.


3. ZADOWOLENIE NAUCZYCIELI WYNIKAJĄCE Z:

 • jednolitych oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli,
 • osiągania dobrych efektów pracy,
 • bliższego kontaktu z dzieckiem, akceptowania jego podmiotowości,
 • wzrostu poziomu kompetencji wychowawczych.


4. UWAGI KOŃCOWE

1. Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne

   są wszystkie nauczycielki.

2. Program zostanie wykorzystany do tworzenia mikrosystemów

    wychowawczych dla poszczególnych grup.

3. Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami.

4. W  ewaluacji  uwzględnia się  opinie wychowanków,

    rodziców, nauczycieli, pracowników  przedszkola,

    przedstawicieli organów  prowadzących oraz  sugestie

    nadzoru  pedagogicznego .

 

 

Sposoby  ewaluacji

 

 • Analiza dokumentów – dziennik, plany wynikowe grup, arkusze umiejętności, 
 • Arkusze  obserwacji,
 • Ocena realizacji „Programu Wychowawczego” na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej.