Niedziela,

2018-07-22

ROZDZIAŁ III - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Jesteś tu: » Strona startowa » STATUT PRZEDSZKOLA » ROZDZIAŁ III - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 


Rozdział III

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA§ 3

 


1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty

oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie

programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

2. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 

 

1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 

 

 

2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak,

żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe

 

 

 

3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego

radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek

 

 

 

4) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych

relacjach z dziećmi i dorosłymi

 

 

 

5)  Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce

 

 

dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

 

6) Troska   o

zdrowie

dzieci   i

ich   sprawność

fizyczną;  zachęcanie

 

do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych

 

7)

 Budowanie

dziecięcej

wiedzy  o  świecie  społecznym,  przyrodniczym

 

i technicznym   oraz

rozwijanie

umiejętności

prezentowania   swoich

 

przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

 

 

 

 

8) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania

się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

 

 

9) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej

(do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

 

 

10) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności,

które są ważne w edukacji szkolnej

 

 

11) Kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania

 

 

12) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez

rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej praz budowanie pozytywnej

motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych

 

 

13) W przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości

narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się jezykiem regionalnym,

podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

 

 

3. Zadaniem przedszkola jest: 

 

 

 

    1) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka  poprzez:

 

 

a) diagnozowanie środowiska wychowanków, rozpoznawanie potencjalnych  

możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

 

b) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 

c) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

d) wspieranie dziecka uzdolnionego,

 

e) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu

 

f) wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

 

g) prowadzenie edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród wy-chowanków i rodziców,

 

h) wspieranie dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

 

i) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych,

 wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania,

do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności

w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 

j) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 

 

     2) Zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

 

 

     3) Zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”,

 

 

     4) Współdziałanie z rodziną (opiekunami) poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i

przygotowanie ich do nauki szkolnej poprzez:

 

 

a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej,

 

 b) informowanie na bieżąco o postępach dziecka,

 

 c) wspólne uzgadnianie z rodzicami kierunków i zakresu działań przedszkola,

 

 d) umożliwienie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola

 

 

 

     5) Umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej,

etnicznej językowej i religijnej zgodnie z wolą rodziców poprzez:

 

 

a) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, religijnej, historycznej i narodowej,

 

b) poszanowanie odrębności narodowych, językowych, etnicznych i religijnych,

 

c) inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania

oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie,

 

d) uznawanie prawa rodziców do religijnego wychowania dzieci poprzez organizowanie

nauki religii na życzenie rodziców.

 

e) planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego i obywatelskiego

ze zwróceniem uwagi na obchodzone święta narodowe

 

f)  współpraca z asystentem edukacji romskiej, udzielanie pomocy dzieciom romskim

 

 

     6)  Prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie organizacji, metod pracy i programów.

 

 

 

4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem

istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 

 

 

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w

przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola

 

 

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno

 

pod względem fizycznym, jak i psychicznym

 

 

3) stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i p. poż.,

 

 

4) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi,

zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc

 

 

 

      5.Zadania przedszkola, są realizowane we współpracy z:

 

 

 

1) Rodzicami

 

2) Nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola

 

3) Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi

 

4) Innymi przedszkolami

 

5) Podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

 

       6. Szczegółową organizację udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

 

1) pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu

ich indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

 

a) z niepełnosprawności

 

b) z niedostosowania społecznego

 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

 

d) ze szczególnych uzdolnień

 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się

 

f) z zaburzeń komunikacji językowej

 

g) z choroby przewlekłej

 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

 

i) z niepowodzeń edukacyjnych

 

j) z zaniedbań środowiskowych

 

k) z trudności adaptacyjnych

 

 

 

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy:

 

a) rodziców,

b) dyrektora przedszkola

 

c) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem

 

d) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej

 

e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

 

f) poradni

 

g) pomocy nauczyciela

 

h) asystenta edukacji romskiej

 

i) pracownika socjalnego

 

j) kuratora sądowego

 

 

 

3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem, oraz  w formie:

 

a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych,

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 

b) porad i konsultacji,

 

c) zajęć rozwijających uzdolnienia

 

 

4)  Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.

 

     7. Dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie mogą być przyjęte do

przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogiczne,

określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia, oraz decyzji komisji kwalifikacyjnej.

 

     8.Dzieci niepełnosprawne w oddziałach integracyjnych obejmuje się kształceniem specjalnym.

 

     9.W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, 

dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie organizuje się kształcenie i wychowanie,

które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie,                      

usprawnienie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

 

     10.W Przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.                                                                              

Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili                                                                       

wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

 

      11.Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje                                                            

wymagane od osób prowadzonych wczesne wspomaganie, a także formy współpracy                                                                                  

z rodziną dziecka określają odrębne przepisy.