Niedziela,

2018-07-22

ROZDZIAŁ IV - ORGANY PRZEDSZKOLA

Jesteś tu: » Strona startowa » STATUT PRZEDSZKOLA » ROZDZIAŁ IV - ORGANY PRZEDSZKOLA

 


Rozdział IV

 

ORGANY PRZEDSZKOLA


 

                           

 

 

 

                                                                                                             § 4

 

 

 

1.   Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców


§5

 

 

 

 

 

1. Dyrektor, któremu funkcję tę powierzył organ prowadzący,                                                                                                                                         realizuje zadania określone ustawą, a w szczególności:                                                    

 

 

 

1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz:

 

a) przygotowuje arkusz organizacyjny i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu

 

b) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

 

c) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie

 

d) powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko 6-letnie

o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

e) może skreślić wychowanka z listy dzieci w przypadkach określonych w statucie

 

f) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla wychowanków .

 

 

 

2.Sprawuje nadzór pedagogiczny we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi

stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

 

 

 

a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia

jakości pracy szkoły lub placówki;

 

b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

 

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego

przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje uchwały Rady podjęte w ramach

jej kompetencji stanowiących:                                            

 

a) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa

 

i powiadamia o tym stosowne organy.

 

 

4.W wykonywaniu swoich działań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców                                                                                                  i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola podejmowanych decyzjach

 

5.Dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego

oraz zestaw programów po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną

 

6.Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników

nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 

a) zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników placówki

 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom innym pracownikom przedszkola

 

c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

 

 

 

 7. Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp, p.poż.

8.W wykonaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola,

związkami zawodowymi, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny

9.Zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem pracownikom przedszkola i rodzicom                       

 

 

 

 

§ 6


1.Rada Pedagogiczna, jest kolegialnym organem przedszkola 

2.Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z Ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty, rozporządzeń wykonawczych i z Regulaminu Rady Pedagogicznej

 

1) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola

 

 

2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 

 

3) Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

 

 

4) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 

a) opracowanie i zatwierdzanie planów pracy przedszkola

 

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu

 

c) ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.

 

e) uchwalanie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym

 

f) wyznacza swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola

 

 

5) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

 a) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć

 

b) projekt planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu

 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

 

d) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac

 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

e) kandydatów na stanowisko dyrektora w trybie art.36a.,ust.4 ustawy o systemie oświaty                    

 

f) wydaje opinię w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący

 

g) wydaje opinię o pracy dyrektora w celu dokonania ocen pracy zawodowej

 

h) wybiera przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny

 

i) zestaw programów wychowania przedszkolnego , który do realizacji dopuszcza dyrektor

 

 

 

6)

Rada  Pedagogiczna  przygotowuje

projekt  statutu,

albo  jego

zmiany

 

i przedstawia go do uchwalenia.

 

 

 

7)

Uchwały  Rady  Pedagogicznej  są

podejmowane

większością

głosów

 

 

 

w obecności, co najmniej połowy jej członków.

 

 

8) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze

stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

 

 

9) W przypadku określonym w pkt. 8 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w

ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

 

10) Nauczyciele sa zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych

 

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków,

lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 

11) Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Pedagogicznej określa regulamin.

 

 

 

                                                                                         § 7

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  1. Rada Rodziców jest organem społecznym, reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

 

1) Kompetencje Rady Rodziców wynikają z ustawy z dnia 7 września 1991r o

systemie oświaty oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy                          

 

 

2) Rada Rodziców liczy minimum 7 członków.

 

 

3) W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału,

wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

a) jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic

 

 

 

4) Uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:

 

b) Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

 

c) Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych;

 

 

 

5) W posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola,

w roli obserwatora członkowie rady pedagogicznej.

 

 

6) Rada Rodziców w ramach swoich kompetencji współpracuje z Dyrektorem

 

i Radą Pedagogiczną

 

a) współdziała z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktyczno

– opiekuńczych na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

 

 

7) Na wniosek dyrektora przedszkola, rada może wyrazić opinię na temat oceny dorobku

zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego.

 

 

8) Wspiera działalność statutową przedszkola gromadząc fundusze z dobrowolnych składek

rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

 

 

9) Może występować z wnioskami do Rady Pedagogicznej, Dyrektora przedszkola,

organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i

opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki

 

a) szczególności uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program

 

Wychowawczy, program profilaktyczny

 

b) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia przedszkola

 

c)opiniuje projekt planu finansowego

 

d) zgodę dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych)

na terenie przedszkola

 

 c) wyznacza swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola

 

 

 

10) Uchwały i decyzje Rady Rodziców są jawne, podawane do wiadomości, z wyłączeniem

niektórych spraw personalnych uznanych za poufne.

 

 

 

11) Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

 

 

 

                                                                                          § 8

 

 

 

 1. Organy przedszkola są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora,

tworzenia dobrego klimatu przedszkola, poczucia współdziałania i partnerstwa,

utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania przedszkola.

 

2.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola,

który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania

decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 

3.W sprawach spornych organy wypracowują wspólne stanowisko w drodze dyskusji i uzgodnień.

 

4.Sprawy sporne między organami  rozstrzygane są w drodze negocjacji pomiędzy dyrektorem przedszkola,

trzyosobowym zespołem wybranym przez Radę Rodziców Spośród jej członków i trzyosobowym

zespołem wybranym przez Radę Pedagogiczną spośród jej członków na wspólnym zebraniu

 

5.Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów

(prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny)