Niedziela,

2018-07-22

ROZDZIAŁ V - ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Jesteś tu: » Strona startowa » STATUT PRZEDSZKOLA » ROZDZIAŁ V - ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 


Rozdział V


Organizacja Przedszkola 

 

§ 9

 

   1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym                                                                                                                                                       określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola .

  

   2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza Organ Prowadzący

  

   3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 

 1) Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów

 

2) Liczbę pracowników pedagogicznych przedszkola, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych oraz liczbę pracowników administracji i obsługi.

 

3) Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

4) Wykaz kadry pedagogicznej w tym liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

 

 

§ 10

 

 

 

   1.Przedszkole czynne jest do 10 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku;

  

   2.Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 7.00-12.00;

  

   3.Realizacja podstawy programowej odbywa się w oparciu o aktualne przepisy dotyczące

realizowania podstawy programowej.

  

   4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący:

 

1) Czas pracy przedszkola wynika z zatwierdzonego arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny                                            

 

2) Przedszkole czynne jest 11 miesięcy w roku z przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu z zastrzeżeniem …

 

3) Przerwę w pracy przedszkola ustala organ prowadzący przedszkole

 

a) harmonogram pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym podawany jest rodzicom do wiadomości na

początku roku kalendarzowego

 

4) W przypadku braku możliwości zapewnienia podczas wakacji opieki dziecku,

rodzice mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu dyżurującym:

 

a) wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola dyżurującego pobierają i składają rodzice do

dyrektora przedszkola dyżurującego, w określonym przez niego terminie.

 

b) opłatę za przedszkole dyżurujące uiszczają rodzice w przedszkolu, do którego dziecko zostało

przyjęte wg stawek tam obowiązujących.

 

 

 

 

§ 11

 

 

 

    1.Podstawą jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, w oddziale zgrupowane są dzieci w zbliżonym wieku.

   

    2.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać  25. W oddziałach integracyjnych liczba

wychowanków wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

W przedszkolu (oddziale) dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2 do 4.

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

 

   3. Zmianę organizacji pracy przedszkola wynikającej ze wzmożonej absencji dzieci (ponad 50% dzieci w grupie)

przewiduje się w okresach: przerw świątecznych, ferii oraz wakacji, w sytuacjach zwiększonej zachorowalności dzieci,

oraz braku  możliwości zapewnienia  opieki przez nauczyciela  itp., a dotyczy to:

 

1) zlecenia przez dyrektora przedszkola łączenia oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie,

 

2) w przypadku, gdy do przedszkola zgłosi się mniej niż 10 dzieci, istnieje możliwość zamknięcia przedszkola,

w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 

 

   4.Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna,

mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15ºC

lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

 

 

 

                                                                                          § 12

 

 

 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na

podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczycieli a

następnie dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola.

 

 

 

2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

Program ten po uzyskaniu pozytywnej opinii wybranego nauczyciela zostaje dopuszczony

przez dyrektora i umieszczony w Zestawie

 

 

 

Programów Wychowania Przedszkolnego na dany rok.

 

 

§ 13

 

 

 

  1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut
  2. W przedszkolu na wniosek rodziców może być organizowana nauka religii.

 

2) Zajęcia organizowane są dla grupy liczącej nie mniej niż 7 wychowanków

 

3) Przedszkole ma obowiązek zapewnić w czasie trwania zajęć religii – opiekę

 

dzieciom niekorzystającym z nauki religii w danym oddziale.

Dzieci te przebywają w tym czasie pod opieką nauczyciela przedszkola.

 

4)  Organizację i terminy zajęć ustala dyrektor przedszkola

 

 

 

                                                                                       § 14

 

 

 

  1.Organizacja i terminy zajęć dodatkowych uwzględniają ramowy rozkład dnia i

ustalane są przez Dyrektora placówki.

  2.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy


§ 15

 

 

 

  1. Organizację  pracy  przedszkola  określa  ramowy rozkład  dnia  ustalony                                                                                                  przez Dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem warunków realizacji podstawy programowej.

 

  1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel któremu powierzono opiekę nad danym                                                                              oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
  2. Ramowy rozkład dnia zawiera m.in.:

 

1) Czas pracy przedszkola

 

2) Działania wykraczające poza podstawę programową

 

3) Czas na swobodne zabawy dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela

 

4) Czas na zabawy na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, wycieczki, spacery

 

5) Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

 

6) Czas na czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne

 

7) Godziny posiłków

 

  1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 

 

 

1) Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów

 

2) Pomieszczenia administracyjno – gospodarcze

 

3) Gabinety specjalistów

 

4) Kancelarię

 

5) Szatnię dla dzieci

 

6) Zaplecze kuchenno – magazynowe

 

7) Sanitariaty dla dzieci i dorosłych

 

8) Teren przedszkolny z wyposażeniem

 

 

 

  5. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.                                                        

Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,

zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

Organizację wycieczek określają odrębne przepisy.

 

 

                                                                  § 16

 

 

                                                                   

1. Przedszkole Nr 8 jest przedszkolem wielooddziałowym.

 

2. Liczba tworzonych oddziałów,  decyzją organu prowadzącego ustalana jest

w zależności od ilości dzieci zgłoszonych do przedszkola na dany rok szkolny.

 

 

 § 17

 

 

 

1.Dyrektor  przedszkola  powierza  poszczególne  oddziały  opiece  

jednego/lub dwóm nauczycielom w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

 

2.W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości i skuteczności

pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele)

opiekował się danym oddziałem przez cały rok szkolny.

 

3.Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

 

1) Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

 

2) Zastępstwa odnotowuje się w zeszycie zastępstw

 

3) Zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nauczyciel zastępujący odnotowuje

 

w dzienniku zajęć.

 

4) Praca dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcza w trakcie realizacji zastępstw

prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie plan pracy.

 

 

 

 

 

§ 18

 

 

 

  1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu: 

 

 1) Wysokość i zasady opłaty za przedszkole ustala zgodnie z ustawą o systemie oświaty Organ Prowadzący.

Czas realizacji podstawy programowej tj. od godziny 07.00 do 12.00 jest bezpłatny.

Wysokość opłaty za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin nie może być wyższa od 1 zł.

 

2) Rodzice wychowanków są zapoznawani z zasadami odpłatności za przedszkole oraz zobowiązani są podpisać

z dyrektorem przedszkola umowę w sprawie korzystania z usług placówki.

 

3) Opłaty wnoszone są do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu,

za który wnoszona jest odpłatność na konto. Po tym terminie naliczane są ustawowe odsetki.

 

4) Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie

z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym

 

5) Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola za odpłatnością dziennej stawki żywieniowej

zwiększoną o koszty przygotowania posiłków

 

6) Wszelkie zmiany w organizacji pracy przedszkola podaje się do wiadomości rodziców w formie ogłoszenia.

 

7) Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce

finansowej w jednostkach budżetowych.