Niedziela,

2018-07-22

ROZDZIAŁ VI - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Jesteś tu: » Strona startowa » STATUT PRZEDSZKOLA » ROZDZIAŁ VI - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICYRozdział VI

 

 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 

 

§ 19

 

 

 

1. W przedszkolu zatrudnia się: nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z przepisami prawa.

 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w § 1

określają odrębne przepisy.

 

3. Każdemu pracownikowi przedszkola powierza się określony zakres obowiązków.

 

4. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone

w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

 

5. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

 

1) Przestrzegania założeń Konwencji o Prawach dziecka – kierują się dobrem dziecka.

 

2) W przypadku powzięcia wiadomości o stosowaniu przemocy w stosunku do dziecka

pracownik przedszkola ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia policji i prokuratury

(szczegółowy tryb postępowania określa procedura „Niebieskiej Karty”).

 

3) Wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki

 

4) Troszczenie się o mienie placówki

 

5) Nie ujawnianie opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym

 

i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych

 

6) Przestrzegania dyscypliny służbowej wynikającej z przepisów prawa.

 

 

 

 

§ 20

 

 

1.Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z

obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada, za jakość i wyniki tej pracy,

szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa oraz zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych przez przedszkole.

2.Zakres obowiązków zatrudnionych nauczycieli określają odrębne przepisy prawa oraz obowiązujące na placówce  przepisy wewnętrzne.

 

 

§ 21

 

 

 

  1. W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.
  2. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania każdego pracownika administracji i obsługi                                                                                    ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy                                                                                 poświadczają własnoręcznym podpisem.
  3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
  4. Dyrektor przedszkola ustala poszczególnym pracownikom ich zakresy zadań określone w zakresach obowiązków.

 

 

 

 

§ 22

 

 

 

  1. W przedszkolu  może być utworzone jest  stanowisko zastępcy dyrektora przedszkola płatne lub społeczne.
  2. Zakres obowiązków zastępcy dyrektora określa dyrektor w porozumieniu z powołana na to stanowisko pracownikiem.

 

1) Do zadań zastępcy dyrektora należy zapewnienie warunków do prawidłowego przebiegu pracy placówki poprzez:

 

a) kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy,

 

b) opracowanie grafików i czynności dodatkowych nauczycieli oraz egzekwowanie i przygotowanie

wniosków rady pedagogicznej w tych sprawach,                                                 

 

c) współdecydowanie w organizacji pracy zajęć dodatkowych

 

 

§ 23

 

 

 

 

 

  1. Zadania nauczycieli oraz innych pracowników związane z zapewnieniem bezpieczeństwa                                                                         dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole określają odrębne przepisy i procedury obowiązujące w przedszkolu.
  2. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich.

 

1) w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców lub opiekunów.

 

a) w uzasadnionych przypadkach (nagłe pogorszenie się stanu zdrowia,

 

zagrożenia życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców.

Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców

 

(prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.

 

b) nauczyciel w wyjątkowych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dziecka, w przypadku chorób przewlekłych,

może podać dziecku leki np.; inhalator, po wcześniejszym przejściu instruktażu  udzielonego przez rodzica i za obopólną  zgodą.

 

c) Nauczyciel, lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku,

jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu

dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić

dyrektora przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i zabezpieczyć miejsce wypadku.

 

d) W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola,

dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego.

 

e) W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica,

a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

  1. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia

 

a) w każdym roku ubezpieczane są dzieci za zgodą i na koszt rodziców od następstw

nieszczęśliwych wypadków w uzgodnionej przez nich firmie ubezpieczeniowej