Niedziela,

2018-07-22

ROZDZIAŁ VII - WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

Jesteś tu: » Strona startowa » STATUT PRZEDSZKOLA » ROZDZIAŁ VII - WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 


Rozdział VII

 

WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA


§ 24

 

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
 2.  w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

 

 

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko,

które ukończyło 2,5 roku. Przyjęcie dziecka uzależnione jest od stopnia jego gotowości do pobytu

w Przedszkolu i od sytuacji rodzinnej. Szczególnie uzasadnione przypadki to:

 

a) trudna sytuacja rodzinna

 

b) niespodziewana sytuacja losowa rodziny dziecka

 

c) istniejące możliwości organizacyjne  do przyjęcia dziecka

 

d) rodzeństwo w przedszkolu

 

e) samodzielność dziecka, tzn. rozwój fizyczny i psychiczny dziecka umożliwia funkcjonowanie w grupie przedszkolnej

 

 

2) Dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie mogą być przyjęte do      

przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej,

określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia, oraz decyzji komisji kwalifikacyjnej.

 

 

3) Dzieci niepełnosprawne w oddziałach integracyjnych obejmuje się kształceniem specjalnym.

 

2.Szczegółowe zasady dotyczące wychowanka oraz szczegółowe zasady pracy                                                                                                dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej z dzieckiem w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

                                                                 

 

§ 25

 

 

 

 1. Zasady rekrutacji określają przepisy ustawy o systemie oświaty.

 

 

 

 

§ 26

 

 

 

1. Wychowankowie mają prawa i obowiązki wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka,

przepisów oświatowych i niniejszego statutu.

 

 

 

                                                                                                     § 27

 

 

 

1. Opiekę nad dziećmi w drodze z domu do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice                                                                                         lub osoby upoważnione przez nich na piśmie, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,

 

 

 

1) Osoba upoważniona przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) odbierająca dziecko z przedszkola

winna zapewniać mu pełne bezpieczeństwo.

 

2) Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola i oddawane pod opiekę nauczycielowi lub dyżurującej osobie w szatni,

 

3) Dzieci są odbierane z przedszkola przez swoich rodziców lub prawnych opiekunów z Sali zabaw, gdzie przebywają

pod opieką nauczycielki.

 

4) Rodzice lub prawni opiekunowie mogą upoważnić do odbioru dziewcka z przedszkola inne osoby pełnoletnie.

 

5) Osoba niepełnoletnia nie może odbierać dziecka z przedszkola.

 

6) Rodzice lub prawni opiekunowie podpisując upoważnienie dla innej osoby biorą pełną odpowiedzialność za

życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie powrotu do domu z upoważnioną osobą.

 

7) Druki upoważnień wydaje nauczyciel – wychowawca grupy.

 

8) Upoważnienie ważne jest na jeden rok szkolny.

 

9) Upoważnienia przechowuje nauczyciel w dokumentacji grupy.

 

10) Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez pisemnego upoważnienia dziecko nie może być wydane.

 

11) W razie jednorazowej sytuacji zmuszającej do odebrania dziecka przez inna osobę niż wskazana

w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt rano nauczycielce w grupie wraz z pisemnym

upoważnieniem dla tej osoby do odbioru w danym dniu.

 

12) Na prośbę nauczyciela osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna okazać potwierdzający

jej tożsamość dokument ze zdjęciem.

 

13) Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

14) Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola najpóźniej do

określonego czasu funkcjonowania placówki.

 

15) W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki lub w razie

zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 13 nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest

do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę:

 

a) Kontakt telefoniczny z rodzicami;

 

b) Kontakt telefoniczny z inną upoważnioną osoba;

 

c) Przekazanie informacji na policję.

 

16. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, inną upoważnioną osobę lub policję nauczyciel nie może

wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola, ani pozostawić dziecka pod opieką innej nieupoważnionej osoby.

 

 1. Dla dobra dzieci nie należy przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych, z przewlekłym katarem,                                                           zapaleniem spojówek, po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne) itp.
 2. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu (powyżej 7 dni) rodzic powinien                                                                       poinformować o tym fakcie nauczyciela, dyrektora przedszkola.

 

    1) Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 900

 

 1. Rodzice z chwilą pojawienia się w placówce i odebrania dziecka z grupy ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność,
 2. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka                                                     w zadaniach statutowych przedszkola.
 3. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia oczekiwań rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach                                  nie wychodziły na powietrze.
 4. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego                         poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka,                                                           
 5. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka                                                              pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola i przed furtką np.: przed wejściem do budynku, szatnią, drzwiami sali zajęć itp.
 6. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

 

1) O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora.

W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych

w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.

 

 1. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym.

 

 1) W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić

rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców (prawnych opiekunów),

 

2) W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców,

a ustalona godzina odbioru dziecka minęła, nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności

skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

                                                                                    § 28

 

 

 

 1. Współpraca z rodzicami

 

 1) W ramach współpracy z rodzicami nauczyciel organizuje:

 

a) zebrania z rodzicami,

 

b) zajęcia otwarte,

 

c) imprezy okolicznościowe,

 

d) występy,                                          

 

e) wycieczki.

 

f) Inne formy wypracowane w placówce

 

 

 

 1. Zebrania ogólne z rodzicami organizuje dyrektor, co najmniej raz w roku.

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

 

 

 

 1. Prawa i obowiązki rodziców:

 

 1) Rodzice mają prawo do:

 

a) współdziałania z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

 

b) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowani i rozwoju,

 

c) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecko, aby mogli je w tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,

 

d) zapoznania się z podstawą programową, realizowanymi w przedszkolu programami oraz koncepcją pracy przedszkola,

 

e) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn i trudności

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 

f) wnioskowania o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej i udziału w spotkaniach

zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                                                                         

 

g) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

 

h) otrzymania na zakończenie roku szkolnego listu pochwalnego, dyplomu od dyrektora za szczególne

zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola

 

 

 

 2.)  Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:

 

 

 

a) przestrzeganie statutu, i regulaminów wewnętrznych placówki

 

b) podpisanie umowy cywilnoprawnej z dyrektorem w sprawie korzystania z usług placówki

 

c) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

 

d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu oraz przestrzeganie procedur związanych

z rejestrowaniem obecności dziecka obowiązujących w przedszkolu;

 

e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,

 

f) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka a tym samym przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie zdrowych dzieci,

 

g) przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia oraz zarządzeń dyrektora,

 

h) niezwłoczne zawiadamiane o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

 

i) odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola,

 

j) śledzenie na bieżąco informacji umieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola

 

k) zaopatrzenie dziecka niezbędne przybory, pomoce,

 

l) rodzice dzieci podlegające rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu są szczególnie zobowiązani do

zapewnienia swoim dzieciom regularnego uczęszczania ich na zajęcia i podporządkowania się stosownym procedurom i przepisom prawa;

 

m) wspieranie nauczycieli w osiągnięciu gotowości szkolnej dziecka.

 

n) Niezwłoczne informowanie nauczycieli o zmianach numerów telefonu i adresów zamieszkania,

umożliwiające szybki kontakt z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 

 

 

                                                                                            § 30

 

 

 

1.  Rada Pedagogiczna w drodze uchwały może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających

do przedszkola w następujących przypadkach:

 

1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, z tym,

że skreślenie dziecka z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego. W przypadku dziecka 5-letniego i 6-letniego

może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej

 

2) nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie tej nieobecności,

 

3) ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa

i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii)

lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji,

 

4) nie przestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

 

 

2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej          

w ust. 1 pkt 3 dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

 

1) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,

 

2) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,

 

3) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.