Niedziela,

2018-07-22

ROZDZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jesteś tu: » Strona startowa » STATUT PRZEDSZKOLA » ROZDZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Rozdział VIII

 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

                                                                                                      § 31

 

 Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

dzieci, nauczycieli, dyrektora, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

                                                                                                      § 32

 

 1. Zmiany do statutu mogą być podejmowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy organu  prowadzącego  Przedszkole  albo,  co  najmniej  1/3  członków  Rady

 

Pedagogicznej.

 

Zmiany są uchwalane bezwzględną większością głosów.

 

                                                                                                     § 33

 

 Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

  1. Zamieszczenie  Statutu w holu przedszkola, na stronie internetowej i stronie BIP
  2. Udostępnienie zainteresowanym Statutu przez Dyrektora Przedszkola

 

                                                                                                       § 34

 

 Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne

z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

                                                                                                      § 35

 

 Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

                                                                                        § 36

 

 Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola oraz odpowiedzialność za rzeczy określają odrębne przepisy.

 

                                                                                          § 37

 

 Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  w dniu roku 16.12.2016 roku.

Z tym też dniem traci moc statut z dnia 11.02.2014 r.