Niedziela,

2018-07-22

WSTĘP

Jesteś tu: » Strona startowa » STATUT PRZEDSZKOLA » WSTĘP

WSTĘP

                                                             

    

 

 

Przedszkole działa w oparciu o niżej wymienione przepisy, które określają

cele i zadania działalności przedszkola, dokonują podziału zadań,

kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,

a także regulują zasady współdziałania miedzy nimi:

 

 

 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 96.67.329 ze zmianami.)

 

 2) Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,

poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 ze zm.)

 

 3) Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

 

 4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95),

 

 5) Aktu założycielskiego (tak zwanego: orzeczenia)

 

 6) Niniejszego statutu