Niedziela,

2018-07-22

ROZDZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE

Jesteś tu: » Strona startowa » STATUT PRZEDSZKOLA » ROZDZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE

 

Rozdział I

 

PRZEPISY OGÓLNE


 

                                                                                                       §1

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 

 1)  przedszkolu – należy przez to rozumieć:

 

Przedszkole Publiczne nr 8 „Tęczowe”,  

ul. Dmowskiego 5,  

47-220 Kędzierzyn-Koźle

 

2) statucie – należy przez to rozumieć:  Statut przedszkola; 

 

3) ustawie – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 7 września 1991 roku 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2572 ze zm.)

oraz rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy;

 

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców

należy przez to rozumieć: organy działające w Przedszkolu;

 

5) Wychowankach lub dzieciach – należy przez to rozumieć: 

dzieci przyjęte i uczęszczające do Przedszkola i ich rodziców;

 

6) Nauczycielu – należy przez to rozumieć: nauczyciela,

wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Przedszkolu;

 

7) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć: 

Miasto Gminę Kędzierzyn-Koźle reprezentowane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle;

 

8) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny– należy przez to rozumieć: 

Opolskie Kuratorium Oświaty;

 

 9) Rodzicach - należy przez to rozumieć: rodziców lub prawnych opiekunów wychowanków.